Gazetka Parafialna

Egzamin do bierzmowania 2018

By Maj 4, 2018 No Comments

Egzamin dla kandydatów do bierzmowania 2018

 • Główny egzamin dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjalnych, którzy zdali Mały Katechizm odbędzie się w następujących terminach:
 • * 14 maja 2018 poniedziałek: godz. 15.30 – 17.15
 • * 17 maja 2018 czwartek: godz. 15.30 – 17.15
 • * 19 maja 2018 sobota: godz. 15.00 – 17.00
 • Egzamin odbędzie się w kancelarii parafialnej i będzie miał formę ustną. Przynosimy uzupełnione dzienniczki i metryki chrzcielne (dotyczy osób ochrzczonych poza naszą parafią).
 • Termin egzaminu do wyboru. Na początku kandydat podaje wybrane imię do bierzmowania (krótki życiorys świętego Patrona) oraz imię i nazwisko Świadka.
 • Zakres materiału na egzamin:

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI RELIGIJNE:

 1. Kto to jest Pan Bóg?
  Pan
  Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały; Stworzyciel nieba i ziemi, od którego pochodzi wszelkie dobro.
 2. Skąd wiemy, że Bóg istnieje?:
  z istnienia świata i wszelkiego ładu na świecie,
  z przekonania prawie wszystkich ludzi,
  z własnego sumienia,
  z Objawienia Bożego.
 3. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
  Pan Bóg jest:
  wieczny zawsze był, jest i będzie,
  wszechmocny wszystko może czynić co chce,
  niezmienny zawsze jest ten sam,
  najmądrzejszy wszystko co robi jest mądre i dobre,
  święty złego nie chce, grzechem się brzydzi,
  najsprawiedliwszy za dobre wynagradza i za złe karze,
  najmiłosierniejszy pragnie zbawienia wszystkich ludzi.
 4. Kim jest Jezus Chrystus?
  Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia
 5. Skąd wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem?
  O tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem wiemy, gdyż:
  powiedział o tym Bóg Ojciec,
  zaświadczyli to Apostołowie,
  wyznał to niejednokrotnie sam Pan Jezus,
  swoje wyznanie potwierdził Pan Jezus cudami, zwłaszcza zmartwychwstaniem.
 6. Co wysłużył nam Chrystus umierając na krzyżu?
  Chrystus umierając na krzyżu wysłużył nam:
  łaskę Bożą,
  życie wieczne.
 7. Kim jest Duch Święty?
  Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.
 8. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
  Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Zielonych Świąt, 10 dnia po Wniebowstąpieniu, w 50 dniu od Zmartwychwstania.
 9. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
  Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.
 10. Kim aniołowie?
  Aniołowie to duchy, które mają rozum i wolną wolę, a nie mają ciała.
 11. Kto to złe duchy?
  Złe duchy upadłymi aniołami, którzy dobrowolnie odrzucili służbę Bogu.
 12. Kto to jest człowiek?
  Człowiek jest najdoskonalszym stworzeniem Boga na ziemi. Jest to jedna całość ciała i duszy nieśmiertelnej.
 1. Co to jest Kościół, kto i w jakim celu go założył?

Kościół katolicki jest to:
a)
Zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem Papieża dążą do zbawienia przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów św.
b)
Lud Boży wybrany przez Boga, mający specjalne zadanie do spełnienia uczyć o Bogu i być znakiem Boga,
c) Ciało Mistyczne Jezusa Chrystusa, czyli żywy organizm, którego głową jest Chrystus, członkami ludzie ochrzczeni połączeni z Nim życiem Bożym

d) Owczarnia Pana Jezusa i Rodzina Boża.
Kościół
katolicki założył Pan Jezus, gromadząc wiernych, wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną Głową Kościoła.

 1. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
  Kościół
  katolicki posiada następujące cechy:
  1)
  jest jeden,
  2)
  święty,
  3)
  powszechny (katolicki),
  4)
  apostolski.
 2. Co to jest grzech?
  Grzech
  jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych. Jest obrazą Pana Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy, raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza
 3. Co to jest grzech ciężki, lekki.?
  Grzech
  ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem złego i całkiem dobrowolnie.
  Grzech
  lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazania Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.
 4. Co to jest sumienie?
  Sumienie
  jest to głos duszy, który mówi:to czyń, bo dobre, tamtego nie czyń, bo złe”.
 5. Co to jest łaska Boża?
  Łaska
  Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.
 6. Co to jest łaska uświęcająca?
  Łaska
  uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi jest to życie Boże w nas.
 7. Co to jest łaska uczynkowa?
  Łaska
  uczynkowa jest to pomoc Boża do spełniania dobrych uczynków.
 8. Co to jest sakrament?
  Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą, jest to nasze spotkanie z Chrystusem.
 9. Co to jest chrzest?

Jest to pierwszy i najważniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam łaskę Bożą, czyni nas dziećmi Bożymi i włącza nas do Kościoła.

 1. Co to jest bierzmowanie?

Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 1. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament czyli Eucharystia, jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

 1. Co to jest pokuta?

Jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie świętym.

 1. Co to jest namaszczenie chorych?

Jest to sakrament, w którym chory otrzymuje umocnienie do przeżywania choroby i cierpienia.

 1. Co to jest kapłaństwo?

Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania Ofiary Mszy Świętej i udzielania sakramentów świętych.

 1. Co to jest sakrament małżeństwa?

Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

 1. Wiadomości o Piśmie Świętym:

– Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego, zawierających Słowo Boże skierowane do człowieka i Boży plan zbawienia ludzi.

– Pierwszorzędnym autorem Pisma Świętego jest Duch Święty, natomiast drugorzędnym są ludzie natchnieni przez Niego.

Pismo Święte dzieli się na Stary i Nowy Testament. Stary zawiera 46 ksiąg, a Nowy 27 księgi, razem 73 księgi.

– Najważniejszymi księgami Pisma Świętego są cztery Ewangelie: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, ponieważ opisują życie i nauczanie Pana Jezusa.

 1. Co to jest Msza święta?

Msza Święta jest Ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu pod postaciami chleba i wina, jest to uobecnienie Ofiary Krzyżowej Pana Jezusa.

 1. Z jakich części składa się Msza Święta?

Msza Święta składa się z:

a) Liturgii Słowa,
b)
Liturgii Ofiary: przygotowanie darów ofiarnych, dokonanie ofiary (przeistoczenie), uczta ofiarna (Komunia Święta), dziękczynienie.

 1. Jakich łask udziela bierzmowanie?
  Pomnaża łaskę uświęcającą.

Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa.
Daje siedem darów Ducha Świętego.
Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej
żyli.

33. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
Poznać najważniejsze prawdy wiary.

Modlić się o dary Ducha Świętego.
Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość.
Wybrać sobie patrona.

Poprosić świadka do bierzmowania.

Oczyścić duszę z grzechów.

 1. PRZEBIEG OBRZĘDU BIERZMOWANIA:
 1. Wyrażenie woli przyjęcia sakramentu przez kandydatów:

PRAGNIEMY, ABY DUCH ŚWIĘTY, KTÓREGO OTRZYMAMY, UMOCNIŁ NAS DO MĘŻNEGO WYZNAWANIA WIARY I DO POSTĘPOWANIA WEDŁUG JEJ ZASAD.

 1. Odnowienie przyrzeczeń chrztu świętego.
 2. Modlitwa biskupa i kapłanów o zstąpienie Ducha Świętego.
 3. Nałożenie rąk Ks. Biskupa na głowę i namaszczenie krzyżmem świętym czoła.
 4. Dialog: Ks. Biskup: Przyjmij znamię darów Ducha Świętego.

Kandydat : Amen.

Ks. Biskup: Pokój z Tobą.

Kandydat : I z duchem Twoim.

Przypominam, że Msza święta z udzieleniem sakramentu bierzmowania odbędzie się 6 czerwca 2018 r. o godz. 18.00. W niedzielę 3 czerwca o godz. 17.00 w kościele Msza św. z obrzędem przekazania kandydatom krzyża przez rodziców. Spotkanie dla rodziców i terminy prób dla kandydatów zostaną podane po egzaminach.

ks. Marek Skop

Leave a Reply